Momspromenaden

En småföretagares vardagROT OCH RUT SKAPAR VITA JOBB OCH FÖRETAG

ROT OCH RUT HAR SKAPAT VITA JOBB AV EN ENDA ANDLEDNING!!!!!
DET SKALL LÖNA SIG ATT JOBBA VITT..

JAG ÄR HELT ÖVERTYGAD OM ATT SKATTEVERKET KOMMER MED SAMMA RAPPORT NÄR MAN UTVÄRDERAR EN SÄNKNING UTAV TJÄNSTEMOMSEN!
FÖR ATT INTE TALA OM ALLA VITA ARBETSTILLFÄLLEN OCH FÖRETAG SOM DETTA HAR SKAPAT!

Skatteverkets pressmeddelande - 2011-09-13

ROT- och RUT-avdraget har skapat vita jobb

Sedan ROT- och RUT-avdraget infördes har acceptansen bland allmänheten att anlita svart arbetskraft minskat. Allt fler hushåll väljer att köpa vita städ- och hantverkstjänster. Dessutom har avdraget gjort det enklare för Skatteverket att kontrollera att företag i städ- och byggbranschen betalar sina skatter.

— Svenskarna tycker inte längre att det är okej att ha svart städhjälp eller att köpa svarta byggtjänster. Vi ser att skattereduktionen har skapat vita jobb och att det har skett en tydlig attitydförändring sedan ROT- och RUT-avdraget infördes, säger Jan-Erik Bäckman, analyschef på Skatteverket.
I en intervjuundersökning som Skatteverket har låtit göra svarar 88 procent att det inte är okej att folk köper svartstädning. Hela 90 procent tycker inte att det okej att folk köper ROT-arbeten svart.

15 miljarder kronor
Under 2010 betalade Skatteverket ut 1,4 miljarder kronor i RUT-avdrag. Det innebär att det utfördes uppskattningsvis 7,6 miljoner timmar städ- och hushållstjänster, vilket schablonmässigt kan beräknas motsvara ungefär 5 000 årsarbeten i debiterad tid. Antalet sysselsatta personer är fler genom att all tid inte kan debiteras och en del arbetar deltid. Många av de företag som utförde tjänsterna är nystartade. Totalt 47 procent av företagen har bildats 2007 eller senare.

— Många av dem som har börjat köpa RUT-tjänster uppger att de tidigare utförde arbetet själva istället. Men vi kan också se att svartarbetet har minskat till viss del, säger Annika Persson, analytiker på Skatteverket.

För ROT-avdrag betalade Skatteverket under 2010 ut 13,5 miljarder kronor. Det innebär att det utfördes uppskattningsvis 53 miljoner timmars ROT-arbeten, vilket schablonmässigt motsvarar ungefär 30 000 årsarbeten i debiterad tid. ROT-avdraget har lett till en kraftig ökad efterfrågan på hantverkstjänster. Totalt 40 procent av köparna uppger att jobben har tidigarelagts eller aldrig skulle ha utförts om ROT-avdraget inte hade funnits.

— En majoritet av dem som har köpt ROT-tjänster, 56 procent, uppger att de skulle fortsätta köpa vita tjänster i samma utsträckning om skattereduktionen avskaffades. Endast 6 procent uppger att de skulle köpa svart, säger Annika Persson.

Allmänheten positiv
Skatteverkets analys av ROT- och RUT-avdraget visar att de företag och privatpersoner som har utfört respektive köpt tjänsterna är nöjda med hur systemet fungerar. 86 procent av svenskarna tycker att ROT-avdraget är bra och 72 procent tycker att RUT-avdraget är bra.

Kontroller kan minska fusket
— Den här typen av branscher som säljer tjänster direkt till privatpersoner har tidigare varit svåra att kontrollera för Skatteverket. En viktig effekt av ROT- och RUT-avdraget är att vi löpande under året får in uppgifter som underlättar vår kontroll, säger Jan-Erik Bäckman, analyschef på Skatteverket.

Det misstänkta fusket med avdraget är relativt begränsat. Vid en slumpvis kontroll som Skatteverket har gjort misstänktes medvetet fusk i ungefär 1,3 procent av det totala utbetalade beloppet.

Skattereduktionen för hushållsarbete (RUT) infördes den 1 juli 2007. Den 8 december 2008 utvidgades skattereduktionen att även omfatta ROT-arbete.


Lämna en kommentar


+ nio = tretton